Акафист первоверховным апостолам Петру и Павлу .

Акафист первоверховным апостолам Петру и Павлу
Кондак 1
Избра́ннии пропове́дницы А́гнца Не¬по¬ро́ч¬на¬го, за ны закла́ннаго, Хри¬ста́ Бо́¬га, пресла́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле! Я́ко Богове́дением концы́ ми́¬ра озари́вшии и оби́льне струя́ми бла¬го¬да́¬ти напои́вшии, и ны́¬не с лю¬бо́¬вию при́зрите на чту́щия усе́рд-но па́¬мять ва́шу. Испо́лните нас ду́¬ха пре¬му́д¬ро¬сти, серд¬ца́ на́¬ша ве́¬рою утверди́те, да непреста́нно бла¬го¬да́р¬ствен¬ная вам по¬е́м, со уми¬ле́¬нием зо¬ву́¬ще:
Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.
Икос 1
А́нгели благове́стницы яви́стеся на зем¬ли́, Апо́столи Пе́тре и Па́вле блаже́ннии, зане́ от Самаго́ Вино́вника спа¬се́¬ния на́¬ше¬го на де́лание ва́ше призва́ни бы́вше, ши¬ро¬ту́ всея́ зем¬ли́ обтеко́сте, иуде́ом и е́ллином Хри¬ста́ распя́таго, Бо́¬жию Си́¬лу и Бо́¬жию Прему́дрость, пропове́дающе. Те́м¬же и мы, све́¬том уче́¬ний ва́ших оза¬ря́е¬ми, се́рд¬цем и ус¬ты́ взы¬ва́¬ем к вам си¬це¬ва́я:
Ра́дуйтеся, зве́зды светоза́рныя, от восто́ка возсия́вшия и всем лю́¬дем путь ко Хри¬сту́ показа́вшия; ра́дуйтеся, Це́рк¬ве Хри¬сто́¬вы утвер¬жде́¬ние и столпи́ непоколеби́мии.
Ра́дуйтеся, власть вяза́ти и реши́ти гре¬хи́ на́¬ша от Хри¬ста́ прии́мшии; ра́дуйтеся, во свя-ты́х писа́ниих ва́ших к ве́¬ре и упова́нию на Бо́¬га вся ны призыва́ющии.
Ра́дуйтеся, в жи¬тии ва́шем о́бразы обраще́ния согреша́ющим яви́вшии; ра́дуйтеся, вы-со¬ту́ люб¬ве́ и́с¬тин¬ныя сло́¬вом и де́¬лом нам показа́вшии.
Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.
Кондак 2
Ви́¬дя тя, апо́столе Пе́тре, на мо́ре Галиле́йстем вку́¬пе со Андре́ом, бра́том тво¬и́м, вмета́юща мре́жи, Гос¬по́дь ре¬че́ вам: «Гряди́та по Мне, и сотворю́ вы ловца́ че¬ло¬ве́-ком». И а́бие, оста́вльше мре́жи, по Нем идо́сте. Те́м¬же, кра¬со¬то́ Це́рк¬ви вселе́нския, со¬тво¬ри́ и нас пред¬ста́¬тель¬ством тво¬и́м ско́ры бы¬ти на де́лание за́¬по¬ве¬дей Бо́¬жи¬их, ко́сны же ко греху́, да, зло́бою младе́нствующе, дости́гнем вси в ме́ру во́зраста му́жа соверше́нна, пою́¬ще Бо́¬го¬ви: Алли¬лу́иа.
Икос 2
Ра́¬зум Бо¬же́ст¬вен¬ный осве¬ти́ тя, Па́вле, из¬бра́н¬ный со¬су́¬де Бо́¬жий, ег¬да́, ревну́я о оте́ческих преда́ниих, ше́ствовал еси́ в Дама́ск гони́ти Це́р¬ковь Христо́ву. Тог¬да́ бо вне-за́¬пу сия́ние Сла́¬вы Госпо́дни облиста́ те¬бе́ и глас бысть с Не¬бе¬се́: «Са́вле, Са́вле, что Мя го́ниши?» Ты же, а́ще зре́нием плотски́м омрачи́лся еси́, но ду́¬хом уз¬ре́л еси́ Си́¬лу и Сла́¬ву Хри¬ста́ распя́та, тьму про¬све¬ща́¬юща и лю¬бо́¬вию Це́р¬ковь Свою́ созида́юща, и того́ ра́¬ди плени́лся еси́ ду́¬хом, по¬кая́¬ние и послуша́ние нося́ и глаго́ля: «Го́с¬по¬ди, что сотворю́?» Посе́м, восприи́м жре́бий апо́стольства от ру¬ки́ Госпо́дни и креще́ние водо́ю и Ду́¬хом от Ана́нии блаже́ннейшаго, яви́л¬ся еси́ преди́вно со¬су́д из¬бра́н¬ный бла¬го¬да́¬ти и свиде́тель не¬мо́лч¬ный Спа¬си́¬те¬ля на́¬ше¬го, от Него́же и мы, просвеща́емии, пе́¬ти те¬бе́ на-вы¬ко́¬хом си¬це¬ва́я:
Ра́¬дуй¬ся, све́т¬лос¬те церко́вная, от Све́¬та Не¬из¬ре¬че́н¬наго на пу¬ти́ пречу́дно во открове́ние язы́ков возжже́нная; ра́¬дуй¬ся, зна́¬ме¬ния Си́¬лы Бо́¬жия в жи¬тии тво¬е́м чу́дно яви́¬вый и тем ус¬та́ непокори́вым наве́ки загради́вый.
Ра́¬дуй¬ся, со¬су́¬де из¬бра́н¬ный, ме́ньша от Апо́стол и пе́р¬ва¬го от гре́шник се¬бе́ сокруше́нно нареки́й; ра́¬дуй¬ся, я́ко¬же Хе¬ру¬ви́м тайнозри́тель, да́же до тре́тияго Не¬бе¬се́ ве́¬рою и лю-бо́¬вию вознесе́нный.
Ра́¬дуй¬ся, я́ко¬же Се¬ра¬фи́м пла́менный, ре́вностию по Бо́¬зе непреста́нно снеда́емый и истаева́емый; ра́дуйтеся, Па́вле и Пе́тре, благове́стия трубы́ громогла́сныя, основа́ния ве́тхаго ми́¬ра, я́ко¬же Иерихо́н вторы́й сокруши́вшия.
Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.
Кондак 3
Си́¬ла Вы́ш¬ня¬го, в не́мощех познава́емая, излия́ на тя, Па́вле, ада¬ма́н¬те ве́¬ры, бла¬го¬да́ть на бла¬го¬да́ть, зане́ нело́жно испове́довал еси́: «Вся могу́ о укрепля́ющем мя Иису́¬се». И вои́стину про¬по¬ве́¬дал еси́ Ева́нгелие во яв¬ле́¬нии Ду́¬ха и си́¬лы, творя́ ве¬ли́¬кая и не¬из¬ре-че́н¬ная, сла́вная же и ужа́сная, я́ко не ве́дущии Бо́¬га Богове́дению науча́хуся, серд¬ца́ ожесточе́нная еле́ом ми¬ло¬се́р¬дия напая́хуся и вся о́в¬цы расточе́нныя во огра́ду Па́стыря Еди́¬на¬го отвсю́ду стека́хуся, Ему́¬же и пе́¬ти со¬гла́с¬но научи́шася: Алли¬лу́иа.
Икос 3
Име́я дерзнове́нную лю¬бо́вь ко Го́с¬по¬ду, ше́ствовал еси́, Пе́тре, по во¬да́м воздвиза́емым, я́ко по су́ху. Но а́ще и потопле́нием был еси́ устраша́ем и сомне́нием обурева́ем, не потопи́лся еси́ в пучи́не, по¬не́¬же просте́рл еси́ ру́¬це и о́чи ко Спа́су, вопия́ Ему́ из глу¬би¬ны́ сер¬де́ч¬ныя: «Го́с¬по¬ди, спа¬си́ мя». И в той час ру́¬ку по́¬мо¬щи вос¬при¬я́л еси́ от Хри¬ста́, Изба́вителя на́¬ше¬го. Та́¬ко и мы в сей юдо́ли земне́й, беда́ми устраша́еми и волна́ми страс¬те́й потопля́еми, взи¬ра́ю¬ще на те¬че́¬ние твое́, к ти́¬хо¬му при¬ста́¬ни¬щу до́б-ре нас наставля́ющее, бла¬го¬да́р¬ствен¬но вос¬пе¬ва́¬ем ти си́¬це:
Ра́¬дуй¬ся, ка́¬ме¬ню ве́¬ры многоце́нный, от Ка́мене Краеуго́льна из¬бра́н¬ный и утвержде́нный; ра́¬дуй¬ся, хра́¬ме Ду́¬ха Свя¬та́¬го, многоразли́чными дарова́ньми от Того́ преизря́дно укра¬ше́н¬ный.
Ра́¬дуй¬ся, ры́барю препро́стый, пре¬му́д¬ро¬сти Бо́¬жия ис¬по́л¬нен¬ный, е́йже от че¬ло¬ве́к ни-кто́¬же проти́витися мо́¬жет; ра́¬дуй¬ся, самови́дче ве¬ли́¬чия Бо́¬жия, па́¬че ца¬ре́й и сла́вных зем¬ли́ от Го́с¬по¬да на вся ве́¬ки про¬сла́в¬лен¬ный.
Ра́¬дуй¬ся, ха́ртие одухотворе́нная, в ню́же о́гненными письмены́ сло́¬во Бо́¬жие вписа́ся; ра́¬дуй¬ся, с Па́влом апо́с¬то¬лом све¬ти́¬ло равноче́стное и незаходи́мое.
Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.
Кондак 4
Бу́¬рю лю́¬тых ис¬ку¬ше́¬ний воздви́же дре́в¬ле человекоуби́йца, искони́ иски́й Це́р¬ковь Бо́-жию потреби́ти и ученики́ Спа́совы, я́ко¬же пшени́цу, разсе́яти: но Гос¬по́дь мо¬ли́¬ся о те-бе́, Пе́тре, да не оскуде́ет ве́¬ра твоя́. И та́¬ко, от Спа́¬са просвеща́емь и от Не¬го́ в не́¬мо¬щи укрепля́емь, вои́стину сокруши́л еси́ че́люсти вра́¬жия и обра́щся утверди́л еси́ бра́тию твою́, поя́ Бо́¬гу: Алли¬лу́иа.
Икос 4
Слы́¬ша¬ще, Па́вле прему́дре, о ди́внем избра́нии тво¬е́м, во е́же возвести́ти и́мя Го́с¬по¬да Иису́¬са наро́дом и царе́м и сы¬но́м Изра́илевым, и ви́¬дя¬ще тя в сло́¬ве, в жи¬тии, в любви́, в ду́¬се, в ве́¬ре, в чис¬то¬те́, я́ко¬же све́¬та язы́ком во спа¬се́¬ние их поста́влена, неве́рнии ве́-рою просвеща́хуся, ве́рнии же, ликовству́юще, Го́с¬по¬да про¬сла¬вля́¬ху. Те́м¬же и мы, сора́доватися за́поведь прие́мше, при¬но́¬сим ти гла́сом ра́дования та¬ко¬ва́я:
Ра́¬дуй¬ся, ве́р¬ный слу¬жи́¬те¬лю Хрис¬то́в, вся сла́вная ми́¬ра я́ко¬же сор и прах вмени́вый и всем се¬бе́ порабо́тивый Хри¬ста́ ра́¬ди и Ева́нгелия; ра́¬дуй¬ся, до́б¬рый во́и¬не Хрис¬то́в, во вся ору́жия Бо́¬жия облече́нный и вся язы́ки в послуша́ние Хрис¬то́¬во покори́вый.
Ра́¬дуй¬ся, же́ртво прия́тнейшая, Хри¬сту́ сораспе́ншаяся, Хри¬ста́ ра́¬ди по вся дни умира́ти приобы́кшая; ра́¬дуй¬ся, се́я¬те¬лю сле¬за́¬ми мно́¬ги¬ми, у́зниче и ис¬по¬ве́д¬ни¬че пре¬сла́в¬ный, я́з¬вы Го́с¬по¬да Иису́¬са Хри¬ста́ на те́ле тво¬е́м ра́¬дост¬но носи́вый.
Ра́¬дуй¬ся, сла́¬во и по¬хва¬ло́ Це́рк¬ве Вселе́нския, позо́рище ми́рови бы́вый, глад, жа́жду, наготу́, бие́ние и поруга́ние за Хри¬ста́ многоча́стне претерпе́вый; ра́дуйтеся, Па́вле и Пе́тре, Апо́с¬то¬лов укра¬ше́¬ние, ми́¬ру благове́стницы, Це́рк¬ве утвер¬жде́¬ние.
Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.
Кондак 5
Бо¬го¬те́ч¬ная звез¬да́ яви́л¬ся еси́, Па́вле, ег¬да́ те¬че́¬ние твое́, пресве́тло наче́н от Дама́ска, да́же до Ри́ма просте́рл еси́ и, я́ко¬же пре́ж¬де звез¬да́ от восто́к нау¬чи́ волхвы́ кла́нятися Со́лн¬цу Пра́в¬ды, си́¬це и ты, Бо¬го¬му́д¬ре, путь ко Хри¬сту́ показа́л еси́ всем, хотя́щим дости́гнути спа¬се́¬ния, взы¬ва́я со дерз¬но¬ве¬ни¬ем мно́гим: «Подража́тели мне быва́йте, я́ко¬же и аз Хри¬сту́». Ему́¬же и пе́¬ти научи́л еси́ нас еди́неми ус¬ты́: Алли¬лу́иа.
Икос 5
Ви́¬дев на го¬ре́ Фаво́рстей Сла́¬ву Единоро́днаго от От¬ца́, оде́яна Све́¬том, я́ко ри́¬зою, хотя́ща же за ны об¬ле¬щи¬ся в ри́зу поруга́ния, глаго́лал еси́, Пе́тре, Иису́сови, прови́дя сла́¬ву несказа́нную искупле́нных Кро́¬вию А́гнца Непоро́чна Хри¬ста́: «Го́с¬по¬ди, добро́ есть нам зде бы¬ти». Се¬го́ ра́¬ди и мы, ро́¬ди да́льнии, лише́ни чис¬то¬ты́ светоза́рныя, а́ще и недосто́йни су́ще, оба́¬че тво¬и́м а́нгельским гла́сом призва́ннии к насле́дию нетле́нну, чи́сту, неувяда́ему, соблюда́ему на Небесе́х, я́ко¬же о́бщницы хотя́щей откры́тися Сла́-ве, вос¬пе¬ва́¬ем ти си́¬це:
Ра́¬дуй¬ся, блаже́нне, от Присносу́щныя И́с¬ти¬ны досто́йно «бла¬же́н» нарече́нный; ра́¬дуй-ся, би́¬се¬ре пре¬до́б¬рый, от Го́с¬по¬да при е́зере обрете́нный и све́¬том от Све́¬та осия́нный.
Ра́¬дуй¬ся, от Самаго́ Искупи́теля ро́¬да челове́ча на про́поведь Ева́нгелия посла́нный; ра́-дуй¬ся, вои́стину лове́ц че¬ло¬ве́¬ков яви́¬вый¬ся, ты бо, я́ко¬же и пре́ж¬де, бла¬го¬да́¬тию влече́ши ду́¬ши омраче́нныя в чу́д¬ный Свет Хри¬ста́ Бо́¬га.
Ра́¬дуй¬ся, ис¬то́ч¬ни¬че животво́рный, от Ис¬то́ч¬ни¬ка жи́з¬ни ве́ч¬ныя истеки́й и от бога́тства да¬ро́в Ду́¬ха Свя¬та́¬го жа́ждущия ду́¬ши напоя́яй; ра́дуйтеся, Пе́тре и Па́вле, я́ко¬же Серафи́ми шестокрила́тии, у Пре¬сто́¬ла Ца¬ря́ Сла́¬вы паря́щии и ко све́¬ту Тайн Бо́¬жи¬их приница́ющии.
Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.
Кондак 6
Про¬по¬ве́д¬ник немо́лчен и по сме́р¬ти тво¬е́й, Пе́тре Богоно́сне, яви́л¬ся еси́, зане́ с не́¬ба мы́сленнаго, я́ко¬же гром та́инственный, о зва́¬нии христиа́нстем многоразли́чне напомина́еши. Мы же, ве́дяще лю¬бо́вь твою́ николи́же отпа́дающу и мо¬ли́т¬ву о нас непреста́нно у Пре¬сто́¬ла Бо́¬жия де́ему, по¬е́м се́рд¬цем умиле́нным: Алли¬лу́иа.
Икос 6
Возсия́л еси́, Па́вле великоимени́те, зна́¬мень¬ми и чу¬де¬сы́ вско́ре, отне́леже Дух Свя¬ты́й во Антиохи́и по¬ве¬ле́ ти нача́ти пре¬ве¬ли́¬кое служе́ние Апо́стола язы́ков: та́же, дости́г Ки́пра, Ели́мы волхва́ зре́¬ние омрачи́л еси́ и Се́ргия проко́нсула све́¬том и́с¬ти¬ны озари́л еси́. Спо¬до́¬би и нас, све́¬та се¬го́ прича́щшихся, просла́вити ди́в¬ная де́ла твоя́ в пе́снех и пе́ниих духо́вных и вос¬пе¬ва́¬ти те¬бе́ та¬ко¬ва́я:
Ра́¬дуй¬ся, све́¬те сер¬де́ц кро́тких и разу́мных, я́же, я́ко дои́лица, гре́еши и пе́стунствуеши писа́ньми тво¬и́ми Богодухнове́нными; ра́¬дуй¬ся, же́зле наказа́ния, сосу́ды лжи и льсти до кон¬ца́ со¬кру¬ша́яй, серд¬ца́ же сокруше́нная на недви́жимем ка́¬мени ве́¬ры воздвиза́яй.
Ра́¬дуй¬ся, Хрис¬то́¬во Ева́нгелие в се¬бе́ воплоти́вый и се¬го́ ра́¬ди пре¬вы́¬ше ви́¬ди¬мых вознесе́нный и про¬сла́в¬лен¬ный; ра́¬дуй¬ся, ус¬та́ медото́чная, ра́¬дость мно́гую Апо́с¬то¬лом и ве́р¬ным возвести́вшая, я́ко отве́рзе то¬бо́ю Гос¬по́дь дверь спа¬се́¬ния всем язы́ком.
Ра́¬дуй¬ся, рев¬ни́¬те¬лю по Бо́¬зе, но́вый Илие́, не на чужде́м основа́нии созида́яй и ре́вностию твое́ю стра¬́ны да́льния обте¬ка́яй; ра́дуйтеся, Па́вле и Пе́тре, весь мир между́ ва́ми раздели́вшии, во е́же о́вому у́бо бы¬ти Апо́столу язы́ков, друго́му же пропове́дати на¬ро́¬ду избра́нному.
Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.
Кондак 7
Хо¬тя́ и́с¬ти¬ну утвер¬ди́¬ти и мир Це́рк¬ви огради́ти, прише́л еси́, Па́вле, по¬бо́р¬ни¬че пра́в¬ды, во свя¬ты́й град, в не́м¬же на собра́нии свя¬ты́х Апо́стол и ве́р¬ных сви¬де́¬тель¬ство¬вал еси́ вку́¬пе с Петро́м и Варна́вою, я́ко Дух Свя¬ты́й ды́шит, иде́¬же хо́щет, да́руя бла¬го¬да́ть Свою́ незави́стно иуде́ом и е́ллином и ве́¬рою вся спаса́я, а не ме́ртвенными де́лы ве́тхаго зако́на. И та́¬ко вои́стину вси ве́рнии, свобо́ду и мир по¬лу¬чи́в¬ше, сою́зом люб¬ве́ связу́еми, бла¬го¬да́р¬ствен¬но вос¬пе¬ва́¬ют Бо́¬го¬ви: Алли¬лу́иа.
Икос 7
Но́¬ва¬го арха́нгела, провозве́стника та́й¬ны, от ве́¬ка сокрове́нныя, избра́ тя, Апо́столе Пе́тре, Гос¬по́дь, ег¬да́ вопроси́ ученики́ Своя́: «Вы же кого́ Мя глаго́лете бы¬ти?» Ты же, от От¬ца́ Не¬бе́с¬на¬го просвеща́ем, возвести́л еси́ не¬со¬мне́н¬ное ос¬но¬ва́¬ние на́шея ве́¬ры, глаго́ля ко Спа́су: «Ты еси́ Хрис¬то́с, Сын Бо́¬га Жи¬ва́¬го». Того́ ра́¬ди и мы, чту́ще тя, я́ко на¬де́ж¬ду на́¬ше¬го спа¬се́¬ния неприкрове́нно испове́давша, взы¬ва́¬ем ти та¬ко¬ва́я:
Ра́¬дуй¬ся, Сина́ю но́вый, скрижа́ль спа¬се́¬ния лю́¬дем я́сно показа́вый и свобо́ду во Хрис¬те́ возвести́вый; ра́¬дуй¬ся, первоположе́нный от Архите́ктона Не¬бе́с¬на¬го ка́¬ме¬ню ве́¬ры и испове́дания, на не́м¬же Це́р¬ковь Хри¬сто́¬ва необори́мо основа́ся.
Ра́¬дуй¬ся, первопоста́вленный врата́рю вхо́да ра́йскаго, ему́¬же пе́рвее обеща́ся Гос¬по́дь да́¬ти ключи́ Ца́рст¬вия Не¬бе́с¬на¬го; ра́¬дуй¬ся, су¬дие́ пра́ведный, имы́й су¬ди́¬ти с про́чими Апо́с¬то¬лы обемана́десяте коле́нома Изра́илевома.
Ра́¬дуй¬ся, я́ко о́че́¬са́ и ушеса́ твоя́ блаже́нная Хри¬ста́ Спа́¬са на́¬ше¬го, Его́¬же лицезре́ти проро́цы пла́менне жела́ху, во пло́¬ти су́¬ща на зем¬ли́ ви́деша и слы́шаша; ра́дуйтеся, Пе́тре и Па́вле, иму́щии но́ги благовествова́ния красне́йшия и серд¬ца́ ос¬вя¬ще́н¬ная, вы бо Ева́нгелию послужи́сте и ева́нгельски пожи́сте.
Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.
Кондак 8
Стра́н¬ное чу́¬до и неудо́бь разумева́емое яви́л¬ся еси́, Пе́тре, му́дрствующим зем¬на́я, я́ко незна́тна ми́¬ра и уничиже́на избра́ тя Гос¬по́дь, и посрами́л еси́ му́дрыя, одоле́л еси́ ца́рст¬ва, приве́л еси́ со́нмы омра¬че́н¬ных ко Све́¬ту И́с¬ти¬ны, и доны́не, я́ко¬же столп о́гненный, озаря́еши вся земноро́дныя, указу́я несомне́нный путь во блаже́нное Оте́чество. Се¬го́ ра́¬ди, бо¬га́т¬ству бла¬го¬да́¬ти в те¬бе́ ди¬вя́¬ще¬ся, по¬е́м Бо́¬гу: Алли¬лу́иа.
Икос 8
Всем был еси́ вся, Па́вле, лю¬бо́¬вию всех объе́мля, сло́¬вом спа¬се́¬ния да́льних и бли́жних достиза́я, ве́¬рою вся превозмога́я: зане́ и в Фили́ппех, мир благовеству́я, а́ще и па́лицами бие́н был еси́ лю́¬те и в темни́цу во око́вах ввер¬жен, но воспе́л еси́ та́¬мо вку́¬пе с Си́¬лою песнь чу́д¬ную хвалы́ и благодаре́ния Бо́¬гу, И́же и возгреме́ ра¬бо́м Сво¬и́м тру́сом ве́лиим, я́ко и основа́ния темни́чная поколеба́шася и две́ри отверзо́шася. Мы же, ви́¬дя¬ще тя, прему́дре, тьму узи́лища све́¬том Богове́дения озаря́юща и свобо́ду о Хрис¬те́ у́зником подаю́ща, вос¬пе¬ва́¬ем ти си¬це¬ва́я:
Ра́¬дуй¬ся, у́зниче Хрис¬то́в, темни́цу во храм претвори́вый и у́зами тво¬и́ми де́монов це́пи лю́¬дем разреши́вый; ра́¬дуй¬ся, си́льне, не́¬мо¬щи немощны́х понесы́й, не се¬бе́, но бли́жним угожда́ти иски́й.
Ра́¬дуй¬ся, пречу́дне, у́зами и скорбьми́ хвали́выйся, ра́доватися с ра́дующимися и пла́кати с пла́чущими научи́вый; ра́¬дуй¬ся, уме́¬рый греху́, но при́с¬но жи¬вы́й Бо́¬го¬ви, те¬бе́ бо жизнь Хрис¬то́с и смерть приобре́тение.
Ра́¬дуй¬ся, о́б¬ра¬зе неусы́пнаго де́лания, за́дняя забыва́яй, в пре́дняя простира́яйся и всем помышле́нием к по́чести вы́ш¬ня¬го зва́ния теки́й; ра́дуйтеся, Па́вле и Пе́тре, да́же до сме́р¬ти му́ченически Го́с¬по¬ду послужи́вшии и се́ю, я́ко вен¬це́м, по́двиг ваш венча́вшии.
Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.
Кондак 9
Вся ко Хри¬сту́ при¬во¬дя́, возвести́л еси́, Па́вле, во Афи́нех мня́щимся му́дрым бы¬ти Прему́дрость, свы́¬ше сходя́щую, да, ве́дяще су́¬ет¬ная, отсе́ле уве́дят Бо́¬га, неви́димаго им, и ося́жут Его́, о Нем бо живе́м и дви́жемся и ес¬мы. Те́м¬же и мы, бла¬го¬да́¬тию неизрече́нною ра́¬зум и́с¬ти¬ны восприе́мше и се́рд¬цем нело́жно, я́ко благ Гос¬по́дь, пости́гше, по¬е́м Ему́ ве́¬рою тве́р¬дою, я́ко¬же пе́рстом от Фомы́, осязу́ему: Алли¬лу́иа.
Икос 9
Вити́йствовати не можа́ше язы́к челове́чь, ег¬да́ Гос¬по́дь Сил но́зе ра¬бо́м Сво¬и́м умыва́ше и ле́нтием отира́ше. Ты же, Пе́тре, стра́¬хом побежда́емь, а́ще возгласи́л еси́: «Не умы́еши ногу́ мое́ю вове́ки», но а́бие весь в послуша́ние преложи́лся еси́, ег¬да́ услы́шал еси́ глаго́л, рече́нный от Го́с¬по¬да: «А́ще не умы́ю те¬бе́, не и́ма¬ши ча́сти со Мно́ю». И та́¬ко всем се́рд¬цем возопи́л еси́: «Го́с¬по¬ди, не но́зе мои́ то́кмо, но и ру́¬це, и гла¬ву́». Мы же, ве́дяще тя в сих, я́ко¬же зла́то во огни́ искуше́ния, очища́ема и познава́юще от сми¬ре́¬ния к послуша́нию восхожде́ние твое́, та́ин¬ству Бо́¬жия про¬мыш¬ле́-ния покланя́ющеся, вос¬пе¬ва́¬ем ти се́рд¬цем сми¬ре́н¬ным та¬ко¬ва́я:
Ра́¬дуй¬ся, Пе́тре, оче¬са́ о́рля, и́ми¬же зрел еси́ Со́лн¬це Пра́в¬ды — Хри¬ста́ Бо́¬га, Иу́де но́зе умы́вшаго и от не¬го́ лобза́нием лука́вым преда́ннаго; ра́¬дуй¬ся, наве́ки уневе́стивыйся Хри¬сту́, ты бо, А́гнцу Непоро́чну, я́ко¬же а́г¬нец, после́дуя, до закла́ния тво¬его́ ве́рность соблю́л еси́.
Ра́¬дуй¬ся, у́глю неугаси́мый, от же́ртвенника Не¬бе́с¬на¬го огне́м люб¬ве́ Бо¬же́ст¬вен¬ныя непреста́нно объя́тый; ра́¬дуй¬ся, све¬ти́ль¬ни¬че горя́й и светя́й, ро́ды ро¬до́в све́¬том пра́в¬ды озаря́яй.
Ра́¬дуй¬ся, гро́зде многооби́льный виногра́да Хри¬сто́¬ва, на ра́¬дость ми́¬ра многопеча́льнаго возраще́нный; ра́дуйтеся, Пе́тре и Па́вле, Хри¬ста́ Бо́¬га в се¬бе́ ве́р¬но вообрази́вшии.
Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.
Кондак 10
Спа¬се́¬ния во Хрис¬те́ неизсле́димую пучи́ну и по¬кая́¬ния мно́гую си́¬лу яви́л еси́ в се¬бе́, Пе́тре, ег¬да́ трикра́ты по предрече́нному отве́рглся еси́ Го́с¬по¬да: «Не вем Че¬ло¬ве́¬ка Се-го́!» Ег¬да́ кля́лся и роти́лся еси́ во дво́ре архиере́я, но а́бие, воспомяну́в глаго́л Иису́сов, вне текл еси́, пла́кася го́рько. Мы же, уми́льне взи¬ра́ю¬ще на пре¬све́т¬лый сей о́б¬раз со¬кру¬ше́¬ния, в науче́ние и об¬ли¬че́¬ние жестоковы́йных сер¬де́ц на́¬ших дарова́нный, по¬е́м Го́с¬по¬ду, па́¬ки ди́в¬но возвели́чившему тя: Алли¬лу́иа.
Икос 10
Сте¬на́ и ору́¬жие не¬по¬бе¬ди́¬мое был еси́, Па́вле, про¬ти́¬ву миродержи́телей тьмы ве́¬ка се¬го́, я́ко и ца́рст¬во их в Кори́нфе, Ефе́се и ине́х гра́¬дех вселе́нныя сокруши́л еси́, тьму мно-го¬бо́¬жия разгоня́я и ра́¬зум и́с¬ти¬ны утвержда́я. Ты бо нело́жно по¬ка¬за́л¬ся еси́ Бо́¬жий слуга́ в тер¬пе́¬нии мно́¬зе, в ско́р¬бех, бе¬да́х, в теснота́х, в ра́нах, темни́цах, в нестрое́ниих, труде́х, во бде́ниих, в поще́ниих, я́ко и ум наш не¬до¬уме́¬ет изрещи́ бо¬га́т¬ство добро́ты твоея́, денноно́щныя по́д¬ви¬ги со сле¬за́¬ми мно́¬ги¬ми. Того́ ра́¬ди, зря́ще мо́ре люб¬ве́ твоея́, дерза́юще мо́¬лим: услы́¬ши нас, убо́¬гих, гре́шными ус¬ты́ глаго́лющих си¬це¬ва́я:
Ра́¬дуй¬ся, уме́¬рый греху́ бла¬го¬ве́ст¬ни¬че не¬по¬бе¬ди́¬мый, я́ко в се¬бе́ пе́рвее ве́тхаго че¬ло¬ве́-ка по¬бе¬ди́в, Хри¬сту́ сораспя́лся еси́; ра́¬дуй¬ся, учи́¬те¬лю многопло́дный и вол¬ко́в хи́щных обличи́телю, я́ко то¬бо́ю о́б¬раз ве́р¬ным показа́л еси́, при́с¬но бо́дрствуя и на¬уча́я вся су-гу́¬бо: сло́¬вом и жи¬ти¬е́м по сло́¬ву.
Ра́¬дуй¬ся, всех обогати́телю, я́ко, пре́ж¬де сам обнища́в и ни¬что́же имы́й, вся содержа́л еси́; ра́¬дуй¬ся, о христиа́нех пла́менный рев¬ни́¬те¬лю, обручи́вый я Хри¬сту́, я́ко де́ву чи́сту, непоро́чную неве́сту.
Ра́¬дуй¬ся, утро́бо многоболе́зненная бы́вый о ча́дех тво¬и́х в му́ках рожде́ния, до́ндеже вообразит́ся в них Хрис¬то́с; ра́дуйтеся, Па́вле и Пе́тре, в Ду́¬се еди́нице согла́сная во еди́ном гра́¬де ве́рность Хри¬сту́ кро́¬вию запечатле́вшии.
Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.
Кондак 11
Пе́¬ти и ублажа́ти у́зы и стра¬да́¬ния твоя́, Па́вле многострада́льне, досто́йно есть, я́ко не то́кмо в тер¬пе́¬нии мно́¬зе, но и с ра́¬дос¬тию предрече́нныя ти от Ага́ва проро́ка у́зы вос-при¬я́л еси́, и Це́рк¬ви Кесари́йстей сви¬де́¬тель¬ство¬вал еси́ си́¬це: «Не то́¬чию свя́зан бы¬ти хощу, но и умре́ти гото́в есмь за и́мя Го́с¬по¬да Иису́¬са». Ему́¬же и мы, ди́в¬но¬му во свя-ты́х Сво¬и́х, по¬е́м песнь: Алли¬лу́иа.
Икос 11
Све́¬том ра́¬дос¬ти не¬из¬ре́чен¬ныя и Бо¬же́ст¬вен¬ныя люб¬ве́ осия́н был еси́, Пе́тре, ег¬да́ Гос-по́дь по воскресе́нии пе́рвее про́¬чих апо́стол яви́¬ся те¬бе́, скорбе́вшему. По сих же па́¬ки я́вль¬ся, Вла¬ды́¬ка жи́з¬ни вопроси́ тя трикра́ты: «Си́моне Ио́нин, лю́биши ли Мя?» Ты же, огне́м Бо¬же́ст¬вен¬ныя люб¬ве́ опаля́ем, отвеща́л еси́ те́п¬ле: «Го́с¬по¬ди, Ты ве́¬си, я́ко люблю́ Тя». Того́ ра́¬ди и мы, обнища́вшии ду́¬хом, помяну́вше преизоби́льныя то́¬ки слез и люб¬ве́ твоея́, и́хже ра́¬ди воззва́ тя Гос¬по́дь на пре́жний сте́пень апо́стольства, благогове́йне взы¬ва́¬ем ти си¬це¬ва́я:
Ра́¬дуй¬ся, учи́¬те¬лю по¬кая́¬ния, сле¬за́¬ми го́рькими вы¬со¬ту́ сми¬ре́¬ния стяжа́вый и Воскре́сшим от гро́¬ба к ра́¬дос¬ти неизглаго́ланней на ве́¬ки приобще́нный; ра́¬дуй¬ся, пре-му́д¬ро¬сти глубино́, смиренному́дрия высото́, пла́меню люб¬ве́, о́б¬раз жи¬тия́ всем ве́р-ным се¬бе́ яви́¬вый.
Ра́¬дуй¬ся, дру́¬же Го́с¬по¬да Иису́¬са, и́го благове́стия ре́вностно понесы́й, над насле́дием Бо́¬жи¬им госпо́дствовати не восхоте́вый, но послуша́нию влас¬те́м научи́вый; ра́¬дуй¬ся, Апо́столе Хрис¬то́в, му́дрость змии́ну и чис¬то¬ту́ голуби́ну в се¬бе́ сочета́вый и о́б¬ра¬зом сме́р¬ти твоея́ на кре¬сте́ кра́йнее смиренному́дрие показа́вый.
Ра́¬дуй¬ся, ра́¬бе Го́с¬по¬да ве́р¬ный, умно́живый да́нный те¬бе́ тала́нт и в ра́¬дость Го́с¬по¬да вше́дый; ра́дуйтеся, Пе́тре и Па́вле, серд¬ца́ не те́сная, весь мир лю¬бо́¬вию вмести́вшая и концы́ вселе́нныя просвети́вшая.
Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.
Кондак 12
Бла¬го¬да́ть Ду́¬ха Уте́¬ши¬те¬ля, излия́вшаяся на главы́ ве́р¬ных во о́б¬ра¬зе язы́ков о́гненных, ско́ро из¬лия́¬ся из уст тво¬и́х, Пе́тре, глаго́лом о́гненным, во е́же благовести́ти с си́¬лою мно́гою Хри¬ста́ распя́та не то́¬чию поги́бшим овца́м до́¬му Изра́илева, но и язы́честей неплодя́щей це́рк¬ви, да плодоно́сит и сия́ Бо́¬го¬ви нетле́нный крин чис¬то¬ты́ и по¬кая́¬ния. Ис¬про¬си́ и нам, Апо́столе достоблаже́нне, ми́¬лость Го́с¬по¬да, творя́щаго то¬бо́ю ве¬ли́¬кая и чу́д¬ная, ру¬ко́ю твое́ю ме́рт¬выя воскреша́юща и сме́р¬тию твое́ю на кре¬сте́ ме́ртвенную лю¬бо́вь на́¬шу воспламеня́юща, да непреста́нно по¬е́м Ему́: Алли¬лу́иа.
Икос 12
Пою́¬ще пресве́тлую па́¬мять твою́, Па́вле, досто́йно убла¬жа́¬ем не¬из¬ре́чен¬ныя по́д¬ви¬ги, бо¬ле́з¬ни и тру¬ды́, я́же во бде́ниих, во алчбе́ и жа́жде, в поще́ниих, в зиме́ и наготе́ поне́сл еси́. Кто бо изочте́т ра́¬ны, ско́р¬би и бе¬ды́ твоя́ во гра́¬дех, в пусты́ни, в мо́¬ри, бе-ды́ от разбо́йник, бе¬ды́ от сро́дник, бе¬ды́ от язы́к и лжебра́тии? Кто по¬до́¬бен те¬бе́? Па́¬че всех Апо́стол потруди́лся еси́. Те́м¬же мо́¬лим: не возгнуша́йся нас, гре́ш¬ных, мо¬ля́¬щих¬ся те¬бе́, но я́ко¬же всем был еси́ вся, и ны́¬не услы́¬ши не¬мощ¬ны́м гла́сом приноси́мая ти си-це¬ва́я:
Ра́¬дуй¬ся, у́зниче Хрис¬то́в, из темни́цы свет распространи́вый, сло́¬вом и посла́нием во у́зах мно́¬го потруди́выйся, зане́ вои́стину сло́¬во Бо́¬жие не вя́жется; ра́¬дуй¬ся, неизсле́димая пучи́но люб¬ве́, по бра́тии тво¬е́й отлуче́н бы¬ти от Хри¬ста́ преи́скренне восхоте́вый.
Ра́¬дуй¬ся, подви́жниче пре¬ди́в¬ный, по́двигом до́брым подвиза́выйся, те¬че́¬ние соверши́вый и кро́¬вию твое́ю Це́р¬ковь украси́вый; ра́¬дуй¬ся, ис¬то¬ча́¬яй мо́ре чу¬де́с, я́ко главотя́жи и убру́сцы твои́ не¬ду́¬ги исцеля́ху и де́моны прогоня́ху.
Ра́¬дуй¬ся, люб¬ве́ Бо́¬жия неразлу́чный прича́стниче, го́рняя му́дрствуяй, а не зем¬на́я, зане́ и от пло́¬ти разреши́тися и со Хри¬сто́м бы¬ти воз¬же¬ла́л еси́; ра́дуйтеся, Па́вле и Пе́тре, ве́¬ры хри¬сти¬а́н¬ския насади́телие, бла¬го¬че́с¬тия вода́ми напои́телие и ко при¬ста́¬ни¬щу ве́ч-но¬му ве́рнии води́телие.
Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.
Кондак 13
О всехва́льнии благове́стницы Пе́тре и Па́вле! Внемли́те воздыха́нием сер¬де́ц на́¬ших, моля́щиеся за ны, мно́¬го бо мо́¬жет мо¬ли́т¬ва пра́¬вед¬ных пред Бо́¬гом: потщи́теся и ны́¬не воспомина́ти нам о небе́снем зва́¬нии и христиа́нстей кончи́не жи́з¬ни на́шея, привлецы́те нас ко сла́дости ева́нгельския и́с¬ти¬ны, свяжи́те у́зами люб¬ве́ Хри¬сто́¬вы, да мы вси, отве́ргшеся не¬че́с¬тия и мир¬ски́х по́¬хо¬тей, вни́дем в ра́¬дость Го́с¬по¬да на́¬ше¬го, пою́¬ще Ему́ со А́н¬ге¬лы и с ли́ки свя¬ты́х: Алли¬лу́иа.
Этот кондак чи¬та¬ет¬ся трижды, за¬те́м 1-й икос «А́нгели благове́стницы…» и 1-й кондак «Избра́ннии пропове́дницы…».
Мо¬ли́т¬ва
О пресла́внии апо́столи Пе́тре и Па́вле, ду́¬ши за Хри¬ста́ преда́вшии и кро́¬вию ва́шею па́жить Его́ удобри́вшии! Услы́шите чад ва́ших мо¬ли́т¬вы и воздыха́ния, се́рд¬цем со¬кру-ше́н¬ным ны́¬не приноси́мыя. Се бо беззако́ньми омрачи́хомся и того́ ра́¬ди беда́ми, я́ко¬же ту́чами, обложи́хомся, еле́я же до́браго жи¬тия́ обнища́хом зело́. О си́льнии! Понеси́те не́¬мо¬щи на́¬ша, не отлуча́йтеся ду́¬хом от нас, да не разлучи́мся вконе́ц от люб¬ве́ Бо́¬жия, но кре́п¬ким заступле́нием ва́шим нас защити́те, да по¬ми¬лу¬ет Гос¬по́дь всех нас мо¬ли́тв ва́ших ра́¬ди, да истреби́т же рукописа́ние безме́рных гре¬хо́в на́¬ших и да спо¬до́¬бит со все́¬ми свя¬ты́¬ми блаже́ннаго Ца́рст¬вия и бра́ка А́гнца Сво¬его́, Ему́¬же честь, и сла́¬ва, и благодаре́ние, и по¬кло¬не¬ние во ве́¬ки ве¬ко́в. Ами́нь.

просмотры (373)